X
3-PBC-Salmon-Arm-Pier
The Salmon Arm Wharf
(Picture BC photo)

Salmon Arm

Potter (Potter (Toshi Kawano photo)

Potter (Potter (Toshi Kawano photo)